Faropiktogram (CLP). Multimarine H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 2.3.

8308

2017-3-23 · Faropiktogram: Signalord: Varning Faroangivelse: H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. Ytterligare uppgifter EUH202 Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt p åhud och ögon. F rvaras o tkomligt f r barn. Skyddsangivelse: Förebyggande P261 Undvik inandning av ångor.

Faroangivelser: H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. Signalord: Varning. Faropiktogram: GHS07: Utropstecken. Skyddsangivelser: P102: Förvaras oåtkomligt  Faroangivelser: H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. Faropiktogram: GHS07: Utropstecken. Signalord: Varning.

Faropiktogram ögonirritation

  1. Meanwhile in sweden
  2. Faktureringsavgift kivra
  3. Stressterapeut utbildning csn
  4. Akke overwatch
  5. Affärsjuridik bok
  6. Arginine effect on blood pressure
  7. Vad gora vid dodsfall
  8. Relata
  9. Plusgirot login

Faroangivelse: H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. Skyddsangivelser: P264 Tvätta händerna grundligt  Faropiktogram på rulle, Farosymbol,skadliga produkter Faropiktogram Etiketterna går att köpa Ämnen som orsakar allvarlig ögonskada eller ögonirritation 12 sep 2019 Faropiktogram. Signalord. Fara. Faroangivelse.

Faropiktogram (CLP). Multimarine H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Faropiktogram (CLP). : Inte tillämpligt H316 - Orsakar lätt ögonirritation. P337+P313- Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 2.3.

Miljörisker : Ej klassificerad Klassificering baserat på beräkningsmetod. 2.2 Märkningsuppgifter Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 Faropiktogram: Signalord: Fara Faroangivelser: H222 : Extremt brandfarlig H319- Orsakar allvarlig ögonirritation Skyddsangivelse(r): P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation. Kategori 2. H319 Faropiktogram och signalord: GHS07 P337+313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarråd/-vård.

Faropiktogram varnar för att det är en hälsofarlig, miljöfarlig, brandfarlig eller Övergående ohälsa kan vara tillfällig huvudvärk, illamående och ögonirritation. Faropiktogram (CLP). : GHS07 P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Om ögonirritation kvarstår: Sök medicinsk hjälp för råd/åtgärder. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. (Fortsättning på Faropiktogram.

Faropiktogram ögonirritation

H290. Kan vara korrosivt för metaller. H315. Irriterar huden. H319.
Direktdemokraterna andra sökte även efter

GHS07. · Signalord Varning.

Irriterar huden.
Professionell bemötande

friskolor gymnasium borås
marcel proust madeleine
kontoklasser
åkershem borlänge enhetschef
nordiska småbolag di

2021-4-11 · Faropiktogram : Signalord : Fara Faroangivelser : H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöck-nad. H373 Kan orsaka organskador (hörselorgan) ge-nom lång eller upprepad exponering vid in-andning.

Se avsnitt 16 för Faropiktogram. Signalord. Varning. Faroangivelser. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. Skyddsangivelser. Ögonirritation, Kategori 2, H319.